G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen is opgericht op 1 april 1996 en is één van de weinige kantoren dat nog geheel onafhankelijk is en zich niet hoeft te richten naar de instructies van grote deurwaarders-, incasso-organisaties of verzekeringsmaatschappijen.

Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen is een middelgroot kantoor dat dankzij een geavanceerd, in samenwerking met Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen, en in beheer van een zusteronderneming van Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen ontwikkeld softwarepakket in staat is dossiers zeer efficiënt te behandelen, hetgeen resulteert in een hoog incassoresultaat en lage kosten. Hierdoor zijn wij in staat concurrerende tarieven te bieden.

Behandeling van dossiers blijft in onze handen en ambtshandelingen buiten ons werkgebied worden door ons voorbereid en via een netwerk door collega’s in heel Nederland uitgevoerd en vervolgens aan ons geretourneerd. Hierdoor blijft alle informatie over de voortgang in onze dossiers en vinden betalingen uitsluitend aan ons plaats.

Aan de hand van behandelplannen, tezamen opgesteld met opdrachtgevers, werken wij zo efficiënt mogelijk en naar de wensen van opdrachtgevers vorderingen te incasseren. Om de continuïteit van de kwaliteit van de incasso te waarborgen worden opgestelde behandelplannen periodiek geëvalueerd met de betreffende opdrachtgever en waar nodig aangepast.

Via onze online service kunnen zowel schuldenaren, eisers als onze opdrachtgevers continue de voortgang van hun dossiers volgen en elektronisch informatie aan ons verschaffen.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Een vordering

Het snel ter incasso uit handen geven van uw vorderingen vergroot uw liquiditeit en verkleint de kans op afboeken wegens gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij uw debiteuren.

Wij beschikken over een geavanceerd computersysteem, welke volledig is toegespitst op de praktijk van een gerechtsdeurwaarderskantoor en in samenwerking met ons kantoor tot stand is gekomen. Hierdoor kunnen wij kwaliteit waarborgen en efficiënt incasseren wat resulteert in een hoog incassorendement. In gemiddeld 75% van de gevallen incasseren wij de vordering, rente en kosten.

Eén van onze diensten welke wij kosteloos aanbieden is het zogeheten “archiefbewakingstraject”. Dit houdt in dat wij een dossier sluiten omdat een natuurlijk persoon waarop vonnis verkregen is momenteel geen verhaal biedt, waarbij wij alle originele documenten, waaronder het vonnis, behouden. Vervolgens zal gedurende een periode van vijf jaren, twee maal per jaar gecontroleerd worden of deze personen inmiddels weer een inkomen hebben. Indien in die tijd een nieuwe inkomensbron wordt achterhaald zal de executie worden hervat, waardoor verschuldigde kosten, rente en hoofdsom alsnog geïncasseerd kunnen worden.

Daarnaast kunnen via onze website vorderingen ter incasso aangeboden worden en lopende incasso’s gevolgd worden. Hiertoe wordt door ons een inlognummer verstrekt waaraan u als gebruiker zelf een wachtwoord koppelt zodra voor de eerste keer ingelogd wordt. Grotere aantallen zaken kunnen in een af te spreken formaat worden aangeleverd via e-mail.

De behandeling van uw vorderingen worden vastgelegd in een behandelplan waarin het te volgen traject alsmede de wijze van factureren van niet verhaalde kosten wordt vastgelegd. Het behandelplan zal tezamen met u als opdrachtgever worden opgesteld en eens per jaar worden geëvalueerd teneinde de efficiëntie van het incassotraject zo optimaal mogelijk te houden. Het behandelplan zal aan alle dossierbehandelaars worden verstrekt teneinde een zo efficiënt mogelijke incasso en doorlooptijd te kunnen waarborgen.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Vacatures

Er is op dit moment één vacature.

All-round medewerker

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Tarieven

Vermelde tarieven worden periodiek bij Wet, AMVB of via richtlijnen van rechters aangepast, welke aanpassingen op de ingangsdata door ons worden doorgevoerd.

Rente percentages

Wettelijke rente :
7,00 % per jaar
Wettelijke handelsrente
(tussen bedrijven):
12,50 % per jaar

Rekenvoorbeeld

Hoofdsom
2000,00
Rente
140,00
Buitengerechtelijke kosten (incassokosten)
300,00
Informatie BRP
0,62
Dagvaarding
112,37
Gemachtigdensalaris
204,00
Vastrecht
372,00
Betekening vonnis
122,34
Informatie uwv
2,31
Loonbeslag
165,48
Overbetekening loonbeslag
80,64
Afwikkeling loonbeslag bij 5 inhoudingen
70,70
Schuldenaar betaald in totaliteit
3570,46

Schuldeiser ontvangt € 2140,00 verminderd met de omzetbelasting over de kosten, die vervolgens met de fiscus verrekend kunnen worden. Indien schuldeiser niet btw-plichtig is dan wordt de omzetbelasting over de kosten op de schuldenaar verhaald met uitzondering van de omzetbelasting over het gemachtigdensalaris omdat rechters die omzetbelasting niet toewijzen.

Een schuldenaar kan op ieder moment van het traject betalen en voorkomt daarmee verdere kosten.

Indien de kosten niet op de schuldenaar kunnen worden verhaald dan worden die kosten bij de schuldeiser in rekening gebracht volgens de tarieven als met die schuldeiser afgesproken.

Gemachtigdensalaris per punt

(Iedere dagvaarding, conclusie, comparitie en getuigenverhoor is een punt)
Hoofdsom en rente en buitengerechtelijke incassokosten t/m
Maximaal
aantal
punten
Salaris
nieuw d.d.
02/01/2024(+103,7%)
€ 250,00
3
€ 40,00
€ 500,00
4
€ 82,00
€ 1.250,00
5
€ 135,00
€ 2.500,00
5
€ 204,00
€ 3.750,00
5
€ 238,00
€ 5.000,00
6
€ 271,00
€ 10.000,00
6
€ 339,00
€ 20.000,00
7
€ 406,00
€ 40.000,00
10
€ 543,00
€ 100.000,00
10
€ 815,00
€ 200.000,00
Geen
€ 950,00
€ 400.000,00
Geen
€ 1.087,00
€ 1.000.000,00
Geen
€ 1.356,00

Ambtshandelingen

Afwikkeling derdenarrest 1e beslag
14,14
Afwikkeling derdenarrest 2e en volgende
8,38
Dagvaarding
112,37
Betekening vonnis
122,34
Vergeefse beslagpoging
73,76
Beslag roerende zaken
147,54
Beslag op RDW geregistreerd voertuig
147,54
Beslag onroerende zaak
202,50
Derdenarrest periodieke betalingen
165,48
Derdenarrest niet periodiek
233,28
Overbetekening debiteur
80,64
Betekening diversen
80,64
Aanplakking
109,89
Proces-verbaal van ontruiming
288,68
Proces-verbaal van verkoop
384,40

Griffierecht

Klik hier om de tarieven te downloaden.

Verschotten

Inschrijving opheffing beslag
27,50
Inschrijving beslag kadaster
72,00
Informatie naar bron van inkomen
2,31
Informatie Rijksdienst voor het Wegverke
1,84
Informatie Basisregistratie personen
0,62
Informatie Curatele- en Bewindregister
1,69
Informatie Kamer van Koophandel
2,85
Elektronisch verzoek om informatie
2,93
Informatiekosten kadaster
4,02
Advertentiekosten
14,00
Verschotten SNG digitaal beslag
3,86
Verschotten SNG registratie RDW beslag op kenteken
1,68

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Advies

Vanwege recente wijzigingen in nationale- en internationale wetgeving en door nieuwe jurisprudentie is het bij optimaal gebruik van die nieuwe regels mogelijk te verdienen aan uw slecht betalende debiteuren zonder dat u daarvoor die vorderingen ter incasso uit handen hoeft te geven.

Tevens kunnen conflicten worden voorkomen en is de slagingskans in gerechtelijke procedures groter.

Daartoe kunnen wij uw website, email, offertes, gegevensregistratie, overeenkomsten, voorwaarden, facturen, berekening van rente en kosten, klachtenprocedure, aanmaningen en debiteurenbewaking voor u analyseren en indien gewenst uw documenten en procedures verbeteren.

Het tarief dat wij daar voor hanteren bedraagt € 500,00 exclusief 21% omzetbelasting.

Wanneer u daarna vorderingen aan ons ter incasso aanbiedt dan retourneren wij bij de eerste twintig vorderingen u € 25,00 ex btw per vordering. Daarbij worden meerdere vorderingen op één debiteur als één vordering aangemerkt.

Indien u gebruik wenst te maken van dit aanbod dan nodigen wij u uit een afspraak daartoe te maken.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Voorwaarden (1)


Artikel 1
  1. “Opdrachtnemer” is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.J. van Velzen Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V., handelend onder de naam Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen te Rotterdam, nader te noemen “Van Velzen”.

  2. “Opdrachtgever” is diegene die een overeenkomst van opdracht aangaat met Van Velzen.

  3. Onder “ambtshandelingen” wordt verstaan hetgeen in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet is beschreven.

  4. Onder 'hoofdsom' wordt de door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter incasso aangeboden gepretendeerde vordering verstaan.

  5. Onder 'betaling' wordt verstaan alle door opdrachtnemer, opdrachtgever of derden ontvangen bedragen, crediteringen door opdrachtgever of eiser, door opdrachtgever verzuimd te vermelden betalingen welke zijn ontvangen voor incasso overdracht aan opdrachtnemer, de waarde van door opdrachtgever retour genomen zaken en overige goederen, betaling in natura alsmede overige prestaties. Voor zover nodig wordt met betaling gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

  6. Onder 'geïncasseerde bedragen' worden mede verstaan de rechtstreeks aan de opdrachtgever of eiser betaalde bedragen en de prestaties als in het vorige lid vermeld.

  7. Onder “verschotten” worden de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten die hem door derden in rekening zijn of worden gebracht, verstaan. Hieronder vallen, maar zijn daar niet toe beperkt, de kosten voor het inschakelen van advocaten, notarissen en andere gerechtsdeurwaarders, van opgevraagde informatie uit de Basis Registratie Personen, handelsregister, UWV, RDW, Digitaal Beslag Register, Centraal Curatele- en Bewind Register, Insolventieregister, Huwelijksgoederenregister en kadaster, griffierecht et cetera. Deze kosten worden de opdrachtgever als voorschot in rekening gebracht, doch zoveel mogelijk aan de wederpartij doorbelast. In voorkomende gevallen aangaande inschakeling van gerechtsdeurwaarders gevallen geldt dat minimaal de in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders genoemde schuldenaarstarief voor de betreffende ambtsverrichting in rekening wordt gebracht.

  8. Onder 'dossierkosten' worden de kosten voor administratieve invoer en de aanleg van een elektronisch en/of fysiek dossier verstaan.

  9. Onder 'derdengelden' worden de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden verstaan.

  10. Onder 'incassoprovisie' wordt de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor het incasseren van gelden verstaan.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Voorwaarden (2)Artikel 2
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van Van Velzen. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Van Velzen.

  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

  3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig zoals als op die offerte is vermeld en bij gebreke van een dergelijke vermelding tot het moment dat schriftelijk de offerte wordt ingetrokken.

  4. Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in deze voorwaarden, offertes, bevestigingen et cetera genoemde bedragen in euro's exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

  5. De in deze voorwaarden bedoelde tarieven, bedragen of anderszins zijn vermeld op de website van Van Velzen en worden aangepast zodra die tarieven van overheidswege bij Wet, AMVB of richtlijnen van rechters worden gewijzigd. Tariefwijzigingen gelden tevens voor lopende opdrachten.

  6. Alle overeenkomsten worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. Van Velzen, diens medewerkers en ingeschakelde derden handelen bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de opdrachtgever.

  7. Indien opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten, respectievelijk maten en opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk jegens Van Velzen.

  8. De betreffende opdracht hoeft niet persoonlijk door Van Velzen te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van Velzen is bevoegd de overeenkomst zonodig door derden te laten uitvoeren, mits daardoor door haar de nodige zorgvuldigheid wordt betracht. Van Velzen is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen.

  9. Cessie of verpanding van vorderingen op Van Velzen door opdrachtgever is uitgesloten.

  10. Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd is met wetgeving geschreven ter bescherming van de rechten van natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat de strijdige bepaling in overeenstemming gebracht wordt met het geldend recht, doch voor het overige geheel in stand blijft.

  11. Hetgeen Van Velzen krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever verschuldigd is, is ongeacht het gewenste of behaalde resultaat. Van Velzen heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Voorwaarden (3)Artikel 3
  1. Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Van Velzen, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

  2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Van Velzen geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Van Velzen inzake diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk. Opdrachtgever dient binnen 6 maanden na ontstaan van het vermeende schadeberokkenend feit Van Velzen schriftelijk per aangetekende brief of per deurwaardersexploot aansprakelijk te stellen op straffe van verval van enige aansprakelijkheid. Na ommekomst van voormelde termijn zal opdrachtgever geen schadeclaim jegens Van Velzen meer kunnen instellen.
Artikel 4
  1. De opdrachtgever dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Van Velzen.

  2. Opdrachtgever is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan Van Velzen kenbaar te maken. Bij verkoop of verpanding van de in behandeling zijnde vorderingen of indien de vorderingen aan een andere tussenpersoon zullen worden overgedragen dan zal Van Velzen de betreffende dossiers sluiten en afrekenen op de wijze alsof alle vorderingen betaald zijn. Eventuele kortingen zullen dan vervallen en met de nieuwe rechthebbende zal desgewenst een nieuwe overeenkomst worden gesloten.

  3. Indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Van Velzen voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te annuleren. Van Velzen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Van Velzen te voldoen.
Artikel 5
  1. Opdrachtgever machtigt Van Velzen in opdrachtgevers' naam alle benodigde gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar haar inzicht nodig zijn. Hieronder vallen, maar zijn daartoe niet beperkt, het schriftelijk, telefonisch, per sms, e-mail en persoonlijk benaderen van de debiteur, het in rekening brengen van rente en kosten aan de debiteur, het ontvangen van gelden voor de opdrachtgever, het treffen van naar gelang van de specifieke omstandigheden van de zaak redelijke betalingsregeling, het (doen) starten van een rechtsgang voor de bevoegde (rechterlijke) instantie, het inschakelen van derden. De incassowerkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  2. Van Velzen behoudt zich het recht voor aan de opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de door haar gemaakte en nog te maken kosten. Dit voorschot zal bij de afwikkeling van de opdracht worden afgerekend dan wel verrekend. Zolang het voorschotbedrag niet is voldaan, is Van Velzen niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

  3. Van Velzen draagt periodiek gelden af aan opdrachtgever zodra deze de gemaakte verschotten en kosten en de eventueel nog openstaande voorschotnota’s met een in de tarievenlijst vermeld bedrag overstijgen. Voor de bepaling van het maximum tarief geldt dat deelbetalingen van schuldenaren eerst worden afgeboekt op de aan Van Velzen toekomende vergoedingen, vervolgens op gemaakte verschotten, dan op rente en als laatste op het restant van de hoofdsom. Bepalend daarbij is de gehele duur van de behandeling van de zaak, inclusief een eventuele heropening van het dossier en ongeacht of de betaling voor of na het maken van (latere) kosten is verricht. Afdrachten geschieden zoveel mogelijk eenmaal per maand op dossierniveau. Van Velzen behoudt zich het recht voor tussentijdse afdrachten uit te stellen zolang op portefeuilleniveau de gemaakte kosten en verschotten in de lopende dossiers en openstaande declaraties in gesloten dossiers hoger zijn dan het totale saldo van de afdrachten. Van Velzen vergoedt geen rente over ontvangen derdengelden en rekent rente die haar door de bank in rekening wordt gebracht over de ontvangen gelden. Tevens heeft Van Velzen recht op terugvordering en/of verrekening van afgedragen gelden indien na afdracht terugbetalingen en/of correcties ten behoeve van schuldenaren dienen plaats te vinden.

  4. Kosten die niet verhaalbaar zijn op de debiteur, bijvoorbeeld omdat ze door de rechter in een procedure zijn afgewezen, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

  5. Indien de opdrachtgever buiten Van Velzen om met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt, of, ondanks verzoek daartoe geen bericht meer aan Van Velzen laat, is Van Velzen gerechtigd haar bemoeienissen te beëindigen, zonder dat ze daardoor schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever verzoekt een dossier aan te houden dan kan Van Velzen dat maximaal drie maanden doen waarna de tot dat moment gemaakte verschotten en kosten bij opdrachtgever worden gedeclareerd en desgewenst zal het dossier later en na betaling van de declaratie verder in behandeling worden genomen. In dergelijke gevallen zullen de verschotten en kosten worden berekend alsof volledig is geïncasseerd en vervallen eventuele kortingen.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Voorwaarden (4)Artikel 6
  1. Spoedopdrachten, zijnde opdrachten tot het binnen twee dagen na ontvangst verrichten van ambtshandelingen, waaronder in ieder geval termijngebonden stukken met fatale termijnen worden verstaan, vallen niet onder het standaardtarief dan wel standaard overeengekomen werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk bepaald. Dergelijke opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd na voorafgaand telefonisch, of e-mail contact en na verkregen akkoord van Van Velzen. Indien opdrachtgever na akkoord van Van Velzen een spoedopdracht toezendt, dient op het stuk duidelijk te zijn aangegeven dat het een spoedopdracht betreft, en op welke datum of termijn het stuk uiterlijk betekend dient te worden. Van Velzen behoudt zich het recht voor dergelijke opdrachten te verrichten tegen een tarief van 200% van het schuldenarentarief, welke opslag niet aan schuldenaren kan worden doorberekend.
Artikel 7
  1. Betaling van de declaratie van Van Velzen aan opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door Van Velzen een ingebrekestelling aan opdrachtgever hoeft plaats te vinden. Van Velzen behoudt zich het recht voor opeisbare openstaande declaraties te verrekenen met te verrichten afdrachten in andere zaken van dezelfde opdrachtgever, ongeacht de eventuele verschillende schuldeisers in die zaken.

  2. Bij niet-tijdige betaling wordt opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever. Tevens wordt opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van de buitengerechtelijke kosten volgens het alsdan geldende tarief dat rechtbanken bij toewijzing van buitengerechtelijke kosten hanteren of waarvan de hoogte bij wettelijk voorschrift wordt bepaald.

  3. Eventuele bezwaren tegen de declaratie dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen vijftien dagen na de verzenddatum van de declaratie bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd.

  4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening.

  5. Zolang alle vorderingen van Van Velzen op opdrachtgever niet zijn voldaan, heeft Van Velzen de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende stukken op te schorten, totdat opdrachtgever zich van als diens verplichtingen jegens opdrachtgever, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten.
Artikel 8
  1. Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Van Velzen de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Van Velzen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040

G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Contact

Van maandag tot en met vrijdag is ons kantoor geopend van 08:30 uur tot 16:00 uur en zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 09:00 uur en 12:00 uur en tussen 14:00 uur en 16:00 uur. Feestdagen zijn wij gesloten.

Ons kantoor bevindt zich naast het winkelcentrum Keizerswaard en is per tram en per bus bereikbaar. De RET tramlijnen 2 en 23 bevinden zich op 5 minuten loopafstand van ons kantoor, volg de (reclame)borden "Keizerswaard".

Qbuzz lijn 144, 145 en 183, Arriva lijnen 90 en 91, en de buslijnen 48, 70, 76 en 143 van de RET stoppen bij winkelcentrum Keizerswaard welke halte 1 minuut loopafstand van ons kantoor is verwijderd."

Komt u met de auto neemt u zowel vanuit de richting Utrecht als de richting Breda de rijksweg A16 en houdt u de borden Rotterdam Centrum aan. Neem afslag 24 richting Feyenoord en hou de richting IJsselmonde aan. Hou vervolgens de borden "Winkelcentrum Keizerswaard" aan. Rond het winkelcentrum zijn betaalde parkeergelegenheden aanwezig.

Indien u vragen/ opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: deurwaarder@velzen.nl
Telefoon: 010-4799747

Klachten over ons werk dient u schriftelijk per post of per email aan ons te richten met als onderwerp 'klacht'. U ontvangt dan spoedig bericht en wanneer geen oplossing naar tevredenheid wordt bereikt kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van de Rechtbank Amsterdam.

Van Velzen
tel: 010-4799747 - fax: 010-4799748 - e-mail: deurwaarder@velzen.nl - website: www.velzen.nl - Abn Amro: NL03ABNA060.15.45.230
- tenaamstelling Abn Amro: Derdengelden Gerechtdeurw G.J. van Velzen - Kamer van Koophandel nr: 24375040